Všeobecné obchodné podmienky


Základné pojmy

1.1 Služba Komplexná evidencia reklamácií

1.2 Účet Účet na stránke www.reklamacie.sk, identifikovaný prihlasovacím menom (e-mailom) užívateľa a heslom

1.3 Prevádzkovateľ:

MAURIT s.r.o,

Tajovského 225/8,

018 41 Dubnica nad Váhom,

IČO: 36739022

DIČ: 2022329771

IČ DPH: SK2022329771

 1.4 Užívateľ Fyzická, alebo právnická osoba, ktorá sa zaregistrovala na stránke www.reklamacie.sk

 

Ochrana osobných údajov

2.1 Prevádzkovateľ týmto prehlasuje, že všetky osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ vyžaduje v rámci registrácie na stránke www.reklamacie.sk, budú spracované a použité len na plnenie účelu zmluvného vzťahu medzi prevádzkovateľom a užívateľom, a to v súlade so zákonom č.428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov. Pri registrácií sa vyžadujú od užívateľa osobné údaje v rozsahu a obsahu uvedenom v registračnom formulári. Užívateľ registráciou súhlasí s uložením svojich osobných údajov pre uvedený účel, a je oprávnený kedykoľvek do nich nazrieť. Prevádzkovateľ dodržuje pravidlá o ochrane údajov týkajúce sa osobných údajov užívateľa a disponuje s nimi dôverne.

2.2 Užívateľ súhlasí so spracovaním osobných údajov a ich uložením do internej databázy prevádzkovateľa.

 

Užívateľská zmluva

3.1 Zmluvné strany Zmluvnými stranami užívateľskej zmluvy sú prevádzkovateľ a užívateľ


Predmet zmluvy

4.1 Predmetom užívateľskej zmluvy je poskytnutie služby, ktorá umožňuje jednoducho a rýchlo, viesť kompletnú evidenciu a správu reklamácií, informovať spotrebiteľa pomocou sms a e-mail notifikácií a generovať príslušné dokumenty.

4.2 Detailné informácie o službe nájdete na reklamacie.sk/#benefits


Práva a povinnosti užívateľa

5.1 Užívateľ je povinný pri registrácii služby správne vyplniť svoje firemné údaje pre účely fakturácie služieb a komunikáciu s prevádzkovateľom.


Práva a povinnosti prevádzkovateľa

6.1 Prevádzkovateľ je povinný zaistiť dostupnosť služby nepretržite.

6.2 Za porušenie povinnosti poskytovateľa sa nepovažuje prerušenie dostupnosti služby z neodvrátiteľných a objektívnych dôvodov (napr. prerušenie dodávky el. energie, výpadok internetového pripojenia serverov, od ktorých je služba závislá a pod.) alebo prerušenie z dôvodu systémových zásahov zo strany prevádzkovateľa  (napr. upgrade služby na novú verziu).

6.3 Prevádzkovateľ má právo zrušiť službu užívateľovi, ktorý vedome poškodzuje službu alebo sa snaží získať prístup k informáciám iných užívateľov.

6.4 Prevádzkovateľ má právo na zmenu týchto obchodných podmienok, a je povinný o tom vopred informovať užívateľa.

 

Cena predmetu zmluvy a platobné podmienky

7.1 Ceny za poskytovanie služby sú zobrazené v cenníku na stránke www.reklamacie.sk.

7.2 Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť cenu za poskytovanú službu.

O tejto zmene bude minimálne 30 dní vopred informovať všetkých užívateľov služby.

7.3 Platba je vždy uhrádzaná vopred vo forme predplatného a je nevratná.

 7.4 Prevádzkovateľ má právo odoprieť využívanie služby užívateľovi, ktorý nemá riadne uhradený poplatok za službu podľa platného cenníka.

7.5 Prevádzkovateľ umožňuje využívať službu zadarmo počas prvých 20 reklamácií, za účelom vyskúšania služby. Vyskúšaním služby nevzniká užívateľovi žiaden záväzok uhradiť poplatky, ak sa službu rozhodne nevyužívať po evidencii 20 reklamácií.

 

Akékoľvek otázky, návrhy, či pripomienky k týmto podmienkam zasielajte prosím na adresu info@reklamacie.sk.